January 2022

Jeremy Tran thường bán bất động sản cho người mua nước ngoài nhưng anh đã chuyển hướng sang đối tượng mua nhà lần đầu tiên trong thời kỳ đại dịch. (Nguồn: Jeremy Tran) Khi biên giới Úc đóng cửa do dịch Covid, thị trường bất động...

Jeremy Tran usually sells properties to foreign buyers, but has pivoted towards first-home buyers during the pandemic.(Supplied: Jeremy Tran) While COVID border closures hamper Australian property sales to international buyers, many Australians still struggle to break into the market because of rising house prices. Is this proof that...